บรรยากาศช่วงบ่ายภายในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021)

บรรยากาศช่วงบ่ายภายในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านApplication Zoom Cloud Meeting ,Fan page Facebook IE NETWORK 2021 และ YouTube เป็นต้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021) ได้มีการเสวนาอภิปรายหัวข้อ “การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และการเลื่อนระดับ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกรและประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ รองศาตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมมานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากนั้นจะเป็นพิธีส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 […]

admin

6 May 2021

บรรยากาศการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021)

ช่วงเช้าภายในงานเป็นพิธีเปิดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021) โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงานในพิธี หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลนักวิชาการ และนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในฐานข้อมูล Scopis และ Web of Science สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แก่ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก” โดยดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด และ การเสวนาอภิปรายหัวข้อ “วิศวกรรมอุตสาหการกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยอย่างมั่งคง” โดยมี ศาตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมศาตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศาตราจารย์ ดร.อรรถกร […]

admin

6 May 2021