หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยด้านสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ

         ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Network) หรือ IE Network เป็นองค์การที่สร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันการศึกษา ที่ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมอุตสาหการและที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 โดยได้รับการสนับสนุนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) มีสมาชิกที่ร่วมกันก่อตั้งจำนวน 10 สถาบัน และภาคีสมาชิกอีก 1 สถาบัน โดยปัจจุบันข่ายงานฯมีสมาชิกกว่า 40 สถาบันทั่วประเทศไทย เป็นความร่วมมือการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลด้านงานวิศวกรรมอุตสาหการมีความร่วมมือในการจัดทำ โครงการวิจัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตระหว่างสถาบันที่เป็นสมาชิกและมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ     เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการออกแบบ การผลิต การจัดระบบงาน โลจิสติกส์ งานบริหารระบบคุณภาพวิศวกรรมความปลอดภัย ตลอดจนงานปฏิบัติการในธุรกิจให้บริการต่าง ๆ  ของประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          จากความสำคัญดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ“การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2564 (Industrial Engineering Network Conference: IE Network 2021)” ในครั้งนี้การประชุมวิชาการข่ายงานได้ดำเนินการจัดเป็นครั้งที่ 39   โดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมาย   จากคณะกรรมการข่ายงานให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  ในเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต และเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การยกระดับงานวิจัยของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการและเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ
  • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  และผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
  • เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของคณาจารย์ และนักวิจัยกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ได้มีส่วนร่วมและประสบการณ์ในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ