บรรยากาศช่วงบ่ายภายในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021)

บรรยากาศช่วงบ่ายภายในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านApplication Zoom Cloud Meeting ,Fan page Facebook IE NETWORK 2021 และ YouTube เป็นต้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021) ได้มีการเสวนาอภิปรายหัวข้อ “การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และการเลื่อนระดับ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกรและประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และ รองศาตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมมานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากนั้นจะเป็นพิธีส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งได้มีการดำเนินงานการนำเสนอบทความแก่คณะกรรมการในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย