บรรยากาศการนำเสนอ ภายในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021)