อัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

ประเภทบุคคลEarly bird
ก่อน 1 เมษายน 2564
Regular
1-30 เมษายน 2564
นักศึกษา2,500 บาท3,500 บาท
บุคคลทั่วไป3,000 บาท4,000 บาท