อัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

ประเภทบุคคลEarly bird
ก่อน 1 เมษายน 2564
Regular
1-30 เมษายน 2564
นักศึกษา1,500 บาท1,500 บาท
บุคคลทั่วไป2,000 บาท2,000 บาท

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้เขียนท่านใดมีความประสงค์จะส่งบทความมากกว่า 1 บทความ
บทความที่ 2 และ 3 (ชำระเพิ่ม บทความละ 500 บาท) แต่ผู้ส่งบทความและผู้นำเสนอบทความจะต้องเป็นชื่อและสกุลเดียวกันเท่านั้น
2. บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2021)
เลชที่บัญชี 660-1-29905-7