บรรยากาศการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021)

ช่วงเช้าภายในงานเป็นพิธีเปิดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2564 (IE NETWORK 2021) โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงานในพิธี หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลนักวิชาการ และนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในฐานข้อมูล Scopis และ Web of Science สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แก่ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก” โดยดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด และ การเสวนาอภิปรายหัวข้อ “วิศวกรรมอุตสาหการกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยอย่างมั่งคง” โดยมี
ศาตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ศาตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งนี้การนำเสนอผลงานในปี 2564 คณะผู้จัดงานIE NETWORK 2021 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนกลุ่มมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานผ่านช่องทางดังนี้ Zoom Cloud Meeting ,Fan page Facebook IE NETWORK 2021 ,YouTube เป็นต้น