คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ดุลยกุลรองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์เดช  เหมือนขาวกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์  สุวรรณกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ประยูรกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  ชูสวัสดิ์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา  ภิรมย์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรนรินทร์  ฉัตรทองกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร  ใจดำรงค์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา  จรเด่นกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  จันทรมณีย์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  พึ่งชมภูกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  หอมเขียวกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาหามะสูไฮมี  มะแซกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  อินทวิเศษกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทนกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  บุญรอดกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ  เย็นวิเศษกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  ศรีวิทยากูลกรรมการ
ดร.อภิรักษ์  เสือเดชกรรมการ
ดร.อธิโรจน์ มะโนกรรมการ
ดร.สหพงศ์ สมวงศ์กรรมการ
ดร.ฐานวิทย์ แนมใสกรรมการ
ดร.ธีรวัฒน์ เพชรดีกรรมการ
ดร.พงศกร เจริญเนตรกุลกรรมการ
ดร.พิชิต  เพ็งสุวรรณกรรมการ
อาจารย์สุจริต สิงหพันธุ์กรรมการ
อาจารย์วิทยา  ศิริคุณกรรมการ
อาจารย์จุฬาลักษณ์  โรจนานุกูลกรรมการ
อาจารย์ภัทราภา  จ้อยพจน์กรรมการ
อาจารย์พิชญา  พิศสุวรรณกรรมการ
อาจารย์อภิชล ทองมั่ง  กำเนิดว้ำกรรมการ
อาจารย์จรัญ  ธรรมใจกรรมการ
อาจารย์อภิรพ  แก้วมากกรรมการ
อาจารย์กฤษฎา  คงพูนกรรมการ
นางสาววรณัน  จ่ายวานิชย์กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ  จันทรากรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮดี  สนิกรรมการและเลขานุการ
นางโยทกา  ศรีบุรุษกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ