รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน

เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาและได้รับหนังสือตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ ดังนี้

  1. ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางช่องทางใดก็ได้ที่ท่านสะดวก
  2. โอนชำระเงินได้ที่บัญชีต่อไปนี้

ธนาคาร: กรุงไทย จํากัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อบัญชี: การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network 2021)

เลขที่บัญชี: 660-1-29905-7

3. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ให้ท่านดำเนินการส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบ หัวข้อ Bill Payment หลักฐานแนบประกอบพร้อมระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลือก Rea

รหัสบทความ …………………………………………………………….

ชื่อบทความ …………………………………………………………….

วันที่โอนชำระ …………………………………………………………….

แนบรูปหลักฐานการโอน/สลิป …………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (สำหรับออกใบสำคัญรับเงิน) …………………………………………………………….

ที่อยู่ (สำหรับการออกใบสำคัญรับเงิน) …………………………………………………………….

ชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งใบสำคัญรับเงิน ………………………………………………………….

4. ใบสำคัญรับเงินฉบับจริง จะนำส่งให้ท่านอีกครั้งภายหลัง